Akira

Genre|Sci-Fi
Writer|Katsuhiro Otomo
Artist|Katsuhiro Otomo
Publisher|Kodansha Comics

TRADE PAPERBACKS

Vol 1
Vol 1
4.36
4.36
Vol 2
Vol 2
4.43
4.43
Vol 3
Vol 3
4.43
4.43
Vol 4
Vol 4
4.46
4.46
Vol 5
Vol 5
4.49
4.49
Vol 6
Vol 6
4.50
4.50